Zásady spracovania osobných údajov

Obchodne.info

1. Prevádzkovateľ tohto webu:


 • Roman Plencner,
 • info@obchodne.info,
 • +421 904 987 044,
 • IČO 44465980, sídlo: Bruty 32, 94355 Bruty, SR,

... spracováva a uchováva nasledovné osobné údaje klientov, ktorým poskytuje reklamné a marketingové služby:

 • meno a priezvisko,
 • IČO, DIČ, DIČ DPH a názov firmy,
 • e-mailovú adresu a telefónne číslo,
 • e-mailovú komunikáciu, informácie a podklady poskytnuté klientom.

V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (...), prevádzkovateľ spracováva a uchováva vyššie uvedené osobné údaje za účelom evidencie zmluvy a plnenia zmluvy po dobu 10 rokov.

2. Spracovanie osobných údajov je prevádzané priamo prevádzkovateľom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:


 • Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA,
 • Superfaktura s.r.o., IČO: 46655034, so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 81104, Bratislava, SR (fakturačný program),
 • Ivan Janáč EKOPO, IČO: 32797702, so sídlom T.Vansovej 4, 94001 Nové Zámky, SR (vedenie účtovníctva).

Prenos osobných údajov do tretích krajín mimo EU:

 • V rámci služieb G Suite a Blogger patriacich spoločnosti Google a používaných prevádzkovateľom môže dôjsť k prenosu osobných údajov klientov na serverové úložiská v USA. Takýto prenos je právne povolený na základe rozhodnutia Európskej Komisie (o primeranej ochrane osobných údajov). Spoločnosť Google je aktívnym účastníkom programu Privacy Shield.

3. Na základe zákona o ochrane osobných údajov máte právo:


 • požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov, informácie o tom, ako a aké vaše osobné údaje spracováva, vyžiadať si prístup k týmto osobným údajom a ich kópiu, prípadne požadovať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov uchovávaných prevádzkovateľom,
 • požadovať od prevádzkovateľa výmaz vašich osobných údajov (čo bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve a bude prevedené, len ak oprávnený záujem prevádzkovateľa neprevažuje nad vašim právom na ochranu súkromia),
 • ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či prevádzkovateľ dodržiava svoje povinnosti ohľadne spracovávania a ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa v tejto veci na prevádzkovateľa, na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo na súd.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať a chrániť vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom na ochranu osobných údajov, a nezdieľať ich s treťou stranou s výnimkou zákonných dôvodov a vyššie uvedených spracovateľov.

Roman Plencner.

Platné od 9.9.2018.

Ako tento web používa cookies?